O mně

Mgr. Dagmar Svobodová

terapeut

Jsem psychoterapeut, občanský poradce, metodik, rodinný terapeut, sociální pracovník a učitel. Provozuji terapeutickou ambulanci se zaměřením na onkologické pacienty, psychosomatiku, obětem a pozůstalým.

 

V současné době se zaměřuji na problematiku dětí a mládeže v souvislosti s vývojovými aspekty dospívání, socializací a vlivu rodinných aspektů na vývoj a chování dítěte.

Je sociální pracovník, občanský poradce, metodik, rodinný a individuální terapeut. Vystudovala nejprve Hradeckou univerzitu, obor sociální práce – charita (pastorační asistent), následně Masarykovu univerzitu, obor sociální práce – poradenství. V současné době je frekventantem psychoterapeutického výcviku MOVISA 2019, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (700 hod, 2019-dosud). Provozuje terapeutickou ambulanci, věnuje se onkologickým pacientům, psychosomatice, autoimunitním onemocněním, obětem a pozůstalým. Dlouhodobě spolupracuje s organizacemi, které se věnují rodinám v tíživé životní situaci.

2023 – Psychoterapeutka – Řádný člen ČESKÉ ASOCIACE PRO PSYCHOTERAPII

ukončené vzdělání 2022
– Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
– Sebepoškozování u dětí a mladistvých
– Psychosociální podpora umírajících a pozůstalých v podmínkách sociálních služeb

2022 – udělen diplom psychoterapeuta – Psychoterapeutický výcvik MOVISA 2019 – transakční systemická rodinná terapie

2019 – Cochemská praxe – Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

2013 – Intenzivní sebezkušenostní výcvik Krizové Intervence – tváří v tvář, telefonické v rozsahu 154 hodin

2012 – výcvik Občanského poradenství – poradce poradny Asociace Občanských Poraden pro ČR – dva roky náslechy Občanská poradna Liberec – 40 hodin

2010 – Managemen Dobrovolnictví – koordinátor dobrovolníků Národní dobrovolnické centrum HESTIA v rozsahu 24 hodin

2009 – Integrovaný výcvik pracovníků v pomáhajících profesích Diakonie v rozsahu 200 hodin

2006 – 2007 – Centrum Adiktologie Pilotní vzdělávací program Práce s uživateli návykových látek v podmínkách domovů pro seniory v rozsahu 150 hodin, certifikát (lektor v tomto programu – adiktologie v seniorském věku)

2018: ukončené magisterského oboru sociální práce-poradenství, Masarykova univerzita Brno

2014: ukončení bakalářského oboru sociální práce-charita (pastorační asistent), UHK

„Socializace mladých lidí v kontextu postmoderní společnosti v oblasti vyloučených lokalit“ pro účely statistiky Masarykovi univerzity Brno – k publikaci v časopise Sociální práce.

Publikační činnost – v katalogu MPSV – „Sociálně vyloučené lokality“. Katalog MPSV – Právo na dětství http://katalog.pravonadetstvi.cz/

ukončené vzdělání 2022
 – Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
 – Sebepoškozování u dětí a mladistvých

V současné době
1/20120 – 12/ 2022 Experance z.s
 – Gestor, individuální a skupinový terapeut v projektu ESF OPZ „Péče je poslání“

květen 2012 – dosud Déčko Liberec z.s., Odborné sociální poradenství , Občanský poradce Poradny – Liberec, Česká Lípa, Nový Bor, Frýdlant v Čechách

OSVČ 2016 – dosud, Lektor vzdělávacích programů, Déčko Liberec z.s., Autor programů a lektor – Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1, Úvod do problematiky sociální práce s rodinou v období předběžného opatření, Psychohygiena v pomáhajících profesích – úvod do problematiky, Jak pečovat o uživatele s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky

DPČ (0,2) – srpen 2018 – dosud, Odborné sociální poradenství – zajišťuje odborné sociální poradenství, věnuje se onkologickým pacientům, pozůstalým v rámci odborného sociálního poradenství Poradny Zdislavy Česká Lípa (Nemocnice Česká Lípa), Hospic sv. Zdislavy Liberec, o.p.s.

OSVČ – květen 2018 – dosud

  • rodinné, individuální, skupinové terapie, poradenství
  • externí hodnotitel projektů ESF v oblasti OPZ pro výzvy MAS ČR – v sociální oblasti

Rok 2017 / 2018 Regionální expertka pro oblast SOCIÁLNÍCH SLUŽEB RCS Úřad Vlády ČR – Sekce pro lidská práva Agentura (Odbor) pro sociální začleňování

2016 – 2017 ADVAITA z.ú. Lektor primární prevence, programy pro školy, http://advaitaliberec.cz/primarni-prevence/

2016 Rodina v centru z.ú, metodické vedení středisek pracujících s rodinou ( SAS, (středisko pověřené SPOD)

2012 – 2016 Farní charita Česká Lípa, Sociální pracovník, vedoucí projektu azylové domy – FCHCL Projekty registrovaných sociálních služeb FCHCL

(vedení tým, týmová spolupráce, tvoření metodických postupů z praxe, standardy kvality sociální služby, projektování služby, plánování rozvoje služby, přímá práce s klientem ( dítě, rodina) plán spolupráce s cíle integrace rodiny do běžného života)

2010 – 2012 Vedoucí koordinátor registrované sociální služby – terénní hospicová péče na Českolipsku, rodinné pokoje v nemocnici Česká Lípa) Poradna Zdislavy Česká Lípa (Nemocnice Česká Lípa) Psychosociální podpora umírajícím a jejich rodinám, Hospic sv. Zdislavy Liberec, o.p.s.

2002 – 2010 Domov pro seniory Sloup v Čechách, Člen týmu – transformace nového oddělení DPS

vedení pracovní terapie, arteterapie, individuální plánování a pomoc s realizací dosažitelných cílů klienta

V tomto čase jsem se věnovala zlepšení péče o umírající lidi v domově pro seniory a jejich rodiny 2004 – 2009 Člen týmu – transformace nového oddělení DPS oddělení zůstalo součástí Domova pro seniory tvorba a přijetí nových pravidel s platností od roku 2007 cílovou skupinou oddělení se zvláštním režimem – muži od 50 let věku v plném invalidním nebo starobním důchodu v nepříznivé sociální situaci, trpící alkoholismem a takovými psychickými poruchami, které neomezují klienta v dodržování pravidel bydlení.